posjeti sajt BLinfo

Klinički centar Banja Luka je najveća i najznačajnija javna zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj. U Kliničkom centru Banja Luka zapošljeno je oko 2.500 zdravstvenih radnika, od toga oko 560 ljekara, stomatologa i farmaceuta, a među njima oko 350 specijalista raznih struka. 
Osnovna djelatnost Kliničkog centra je hospitalno liječenje (prijem, dijagnostika i zbrinjavanje) pacijenata na nivou sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Klinički centar Banja Luka

  -adrese centrala po lokacijama:

Paprikovac 
(Dvanaest beba bb):
Centrala: +387 51 342 100

Stara Bolnica (Zdrave Korde 1):
Centrala: +387 51 342 300

Preko Vrbasa (Mačvanska 17):
Centrala: +387 51 463 500

 

Posjete pacijentima na liječenju su svakog radnog dana od 16:00 do 17:00, a vikendom od 10:00 do 12:00.
Rb. Klinika,zavod Odjeljenje Broj telefona
1. Klinika za unutrašnje bolesti Prijemna ambulanta 051/342 611
    Odjeljenje gastrologije i hepatologije 051/342 574
    Odjeljenje nefrologije 051/342 514
     Odjeljenje hematologije 051/342 567
    Odjeljenje reumatologije i imunologije 051/342 661
2. Klinika za dječiju hirurgiju Odjeljenje dječije hirurgije 051/342 438
    Operaciona sala 051/342 207
    Intenzivna njega 051/342 203
3. Klinika za kardiovaskularne bolesti Narudžbe za kateterizaciju srca 051/342553
    Kardiologija II 051/342 649
    Koronarna jedinica 051/342 521
   

 Bolesti perifernih krvnih sudova i

neinvazivna dijagnostika

051/342 522
   
    Odjeljenje-pejsmejker centar 051/342 513
4.

Klinika za endokrinologiju,dijabetes i bolesti metabolizma

051/342 50/8
5. Klinika za  plućne bolesti Odjeljenje pulmologije -prijemni trakt 05/343 206
    Odjeljenje tuberkuloze 051/343 273
    Odjeljenje inteziv. njege 051/343 252
6. Klinika za dječije bolesti Prijemna ambulanta 051/342 298
    Odjeljenje inteziv. njege 051/342 405
    Odjeljenje pulmologije  051/342 429
7. Klinika za neurologiju Odjeljenje za opštu neurologiju 051/342 686
    Jedinica za moždani udar 051/342 542
8. Klinika za torokalnu hirurgiju Odjeljenje opšte torokalne hirurgije 051/343 232
9. Klinika za vaskularnu hirurgiju Odjeljenje vaskularne hirurgije 051/343 233
10.

Klinika za opštu i abdominalnu

         hirurgiju

Odjeljenje opšte hirurgije 051/343 226
  Odjeljenje abdominalne hirurgije 051/343 323
11. Klinika za urologiju Opšta i konzervativna urologija 051/343 343
    Odjeljenje za operativnu urologiju 051/ 343 222
12. Klinika za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju 051/343 253
13. Klinika za neurohirurgiju   051/343 398
14. Klinika za ginekologiju i akušerstvo Odjeljenje porodilišta 051/342 390
    Odjeljenje intezivne njege 051/342 330
15. Klinika za infektivne bolesti Prijemna ambulanta 051/342 410
    Odjeljenje intezivne njege 051/342 495
16. Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju   051/342 647
17. Klinika za ortopediju i traumatologiju Odjeljenje za ortopediju 051/343 242
    Odjeljenje za traumatologiju 051/343 249
18. Klinika za kožne bolesti   051/342 481

19.

Klinika za anesteziju i   intenzivno liječenje

051/343 293

20. Klinika za onkologiju   051/342 502
21. Klinika za očne bolesti   051/342 630
22. Klinika za bolesti uha,grla i nosa   051/342 650
23. Klinika za psihijatriju   051/463 500
24.    Služba operacionih sala sa sterilizacijom 051/343 231
051/343 227
25. Zavod za patologiju   051/342 391
26. Zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde 051/342 367
27. Zavod za laboratorijsku dijagnostiku   051/342 257
28. Zavod za mikrobiologiju   051/342 471
29. Zavod za medicinsko snabdjevanje -apoteka KC-a 051/342 305
30. Zavod za radilogiju Prijem pacijenata-Novi dijagnostički centar 051/342 690
    Prijem pacijenata-Stari dio Zavoda 051/342 249
31. Ekonomsko-finansijski poslovi   051/343 367
32. Služba za opšte i pravne poslove   051/342 279
33. Služba uslužnih djelatnosti   051/342 354
    Odjeljenje poslova teh.djelatnosti 051/342 450
    Odjeljenje za prip.i distribuciju hrane 051/342 326
    Odjeljenje za pranje i održ. bolničkog veša 051/342 292

 

Copiright mojTim

Podaci su podložni izmjena.